октобар 20, 2016

Закони и прописи

Делокруг рада Центра регулисан је следећим прописима и правним актима:

Закон о социјалној заштити(„Службени гласник РС“ број 24/11);

Породични закон(«Сл гласник РС» број 18/05);

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетне деце(«Службени гласник РС» број 85/05);

Стратегија развоја социјалне заштите РС;

Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад(„Службени гласник РС“ број 59/08);

Одлука о социјалној заштити општине Ириг;

Стратегија одрживог развоја општине Ириг за период од 2014 2020;

Споразум о сарадњи локалне мреже за борбу против насиља над женама у породици и у партнерским односима за територију општине Ириг

Остали закони:

– Закон о јавним службама («Службени гласник РС» број 42/91); 

– Закон о општем управном поступку ( «Службени лист СРЈ» број 33/97);

– Закон о ванпарничном поступку («Службени гласник СРС» број 25/82, 48/88,46/95, 55/14)

– Закон о раду («Службени гласник РС» број 24/05, 61/05,75/14 ……)

– Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службенигласник РС» број 120/04,104/09);

– Закон о безбедности и здрављу на раду («Сл. гласник РС» број 101/05);

– Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС» број16/02, 115/05,107/09),

– Закон о јавним набавкама (« Службени гласник РС» број 124/12)

– Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника у социјалној заштити(«Службени гласник РС» број 36/93);

– Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима («Службенигласник РС» број 56/05);

– Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици ( «Службени гласник РС» број 56/05);

– Правилник о програму припреме за усвојење («Службени гласник РС» број60/05);

-Правилник о начину вођења јединственог личног регистра усвојења и о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци («Службени гласник РС» број63/05);

– Правилник о програму припреме за хранитељство и Правилник о начину вођења евиденције и документације о хранитељству ( «Службени гласник РС» број 67/05);

– Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима («»Службени гласник РС» број 97/05);

– Правилник о ближим условима за заснивање хранитељства ( «Службенигласник РС» број 102/05);

– Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама социјалне заштите («Службени гласник РС» број 63/93);

– Правилник о хранитељству („Службени гласник РС“ број 36/08 );

– Правилник о социјалној помоћи за лица која траже азил („Службени гласникРС“ број 44/08);

– Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад („Службенигласник РС“ број 92/08);

– Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службенигласник РС» број 80/92);

– Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Службенигласник РС» број 10/93);

„Правилник о лиценцирању стручних радника  у социјалној заштити“