септембар 15, 2016

Права и услуге

Права:

Новчана социјална помоћ (НСП)

Потребна документација за остваривање права:

 • Попуњен захтев – добија се у Центру или га преузмите овде у пдф формату
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о имовном стању за све чланове породице из места рођења и места пребивалишта (Пореска управа и Катастар)
 • За незапослена лица, уверење да су уредно пријављени Националној служби за запошљавање
 • За запослена лица, потврда о висини примања по основу радног односа или по основу обављања приватне делатности, односно, висина примања за последња 3 месеца у ком је поднет захтев
 • За децу која похађају средњу школу, потврда из школе да су на редовном школовању
 • Уверење Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да није корисник пензије по било ком основу, а ако је пензионер, потврду фонда о висини примања за последњ а 3 месеца од месеца у ком се подноси захтев
 • Пресуда о разводу брака и висина утврђене обавезе издржавања
 • Фотрокопије личне карте

Потребна документација за обнављање права:

 • Попуњен захтев – добија се у Центру
 • Уверење о имовном стању за све чланове породице из места рођења и места пребивалишта (Пореска управа и Катастар)
 • За незапослена лица, уверење да су уредно пријављени Националној служби за запошљавање
 • Остала лична документације уколико је дошло до измене

Једнократна новчана помоћ (ЈНП)

Потребна документација:

 • Захтев ( руком писан )
 • Они који нису корисници НСП прилажу документацију ( линк на НСП)
 • Остали докази о стању социјалне угрожћености( лекарски налази , рачуни за лекове и сл….)

Процена радне способности

Потребна документација:

 • Писани захтев – добија се у Центру
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопија извода из Матичне књиге рођених или венчаних
 • Уколико је лице рођено ван територије Србије – уверење о држављанству
 • Фотокопија здравствене књижице
 • Предлог за вештачење лекара опште праксе ( образац бр. 1)
 • Оригинали или оверена фотокопија медицинске документације

Додатак за туђу негу и помоћ (ТНП)

Потребна документација:

 • Писани захтев – добија се у Центру
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопија извода из Матичне књиге рођених или венчаних
 • Уколико је лице рођено ван територије Србије – уверење о држављанству
 • Уверење Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да подносилац захтева не прима пензију
 • Фотокопија здравствене књижице
 • Предлог за вештачење лекара опште праксе
 • Оригинали или оверена фотокопија медицинске документације

Новчана накнада разлике до износа увећаног додатака за помоћ и негу другог лица због телесног оштећења
Право на увећан додатак за негу и помоћ другог лица имају лица која су право на додатак за помоћ и негу другог лица остварила по прописима социјалне заштите или по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и код којих је утврђено 100% телесно оштећење по једном основу.
Потребна документација:

 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о утврђивању права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
 • Решење Републичког фонда за пензијско и инвлидско осигурање о утврђивању телесног оштећења

Потврда за родитељски додатак (РДМ)

Није потребно приложити документацију ( документацију нам доставља Општина Ириг) већ дати изјаву о вршењу родитељског права у просторијама Центра

Старатељство

Потребна документа за старатеља су следећа:

 • Захтев
 • Фотокопија личне карте
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Лекарско уверење о здравственом стању
 • Уверење да особа није потпуно или делимично лишена пословне способности (Основни суд)
 • Уверење да особа није осуђивана на кривична дела
 • Уверење да особа није потпуно или делимично лишена родитељског права
 • Уверење да се против особе не води истрага (Основни суд)
 • Доказ о запослењу (претходна 3 месеца)
 • Пореско уверење
 • Уверење Центра за социјални рад да лице није на евиденцији лица под старатељством

Потребна документација у поступку одређивања привременог старатеља:

 • Фотокопије личних карата (за потенцијалног старатеља и за лице коме ће бити постављен привремени старатељ)
 • Извод из матичне књиге рођених (за потенцијалног старатеља)
 • Уверење о здравственом стању (за потенцијалног старатеља) (Дом здравља)
 • Уверење да лице није осуђивано (за потенцијалног старатеља) (МУП)
 • Уверење да лице није лишено родитељског права (за потенцијалног старатеља) (Суд)
 • Последњи чек од пензије
 • Здравствена документација (за лице коме ће бити постављен старатељ)
 • Пореско уверење (за лице коме ће бити постављен старатељ)

Потребна документација за штићеника- лице које се ставља под старатељство:

 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је супружник преминуо, извод из матичне књиге умрлих)
 • Уверење о држављанству
 • Чекови од пензије, туђе неге и помоћи, телесног оштећења, инвалиднине
 • Уверење о приходима од пољопривреде из општине
 • Уверење о имовном стању
 • Налази неуропсихијатра, отпусне листе из болнице и ранији налази о болести
 • Решење о категоризацији за лица ометена у менталном развоју
 • Уговор о доживотном издржавању, поклону, закупу – издавању непокретности

Усвојење

Потребна документација:

 • Писани захтев – добија се у Центру
 • Фотокопија личне карте
 • Извод из Матичне књиге рођених
 • Извод из Матичне књиге венчаних (уколико брачни пар подноси захтев)
 • Уверење о држављанству
 • Уверење о пословној способности
 • Уверење да лице није под истрагом
 • Уверење да лице није осуђивано
 • Уверење о имовном стању
 • Уверење о приходима (за запослене)
 • Уверење да се лице налази на евиденцији Завода за тржиште рада (за незапослене)
 • Лекарско уверење
 • Доказ да лице није лишено родитељског права

Хранитељство

Потребна документација:

 • Писани захтев – добија се у Центру
  фотокопија личне карте
 • Лекарско уверење
 • Уверење да лице није под истрагом
 • Уверење да лице није лишено родитељског права
 • Уверење да лице није лишено пословне способности
 • Потврда о висини прихода
 • Доказ о имовини (уверење из катастра и имовински лист)

Уверење о пословној способности

Потребна докуметација:

 • Писани захтев – добија се у Центру
 • Уплаћне таксе приложити скениране таксе

Отуђење некретнине малолетног детета

Потребна документација:

 • Молба(навести разлоге продаје и намену тако добијених средстава)
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете
 • Фотокопија личних карти родитеља
 • Потврда о власништву над имовином (ако је имовина стечена наслеђем, решење – фотокопија о оставинском поступку)
 • Предуговор о продаји имовине
 • Предуговор о куповини имовине
 • Ако су родитељи разведени, пресуда о разводу брака

Смештај одраслих и старих лица у установу социјалне заштите

Потребна документација:

 • Изјава да без принуде, присиле лице жели да буде смештено у установу
 • Фотокопија личне карте (2 примерка)
 • Фотокопија извода из Матичне књиге рођених (2 примерка)/ фотокопија извода из Матичне књиге венчаних (2 примерка)
 • Пореско уверење из места рођења и места становања (2 примерка)
 • Уверење о држављанству
 • Уверење из Катастра/ лист непокретности
 • Чек од пензије (последњи чек и једна фотокопија или други доказ о примањима)
 • Доказ о примањима сродника (квартално или последња исплата)
 • Фотокопија личне карте за сроднике који плаћају смештај и њихове изјаве
 • Уверење о здравственом стањуинтернистички и пулмолошки налази (оригинал и једна копија)
 • Налаз неуропсихијатра (оригинал и једна копија)
 • Лекарско уверење да не болује од заразних болести ( лабораторијски налази)
 • Фотокопија извода из матичне књиге умрлих за брачног друга
 • Фотокопија здравствене књижице (2 примерка)
 • Фотокопија уговора о откупу или коришћењу стана
 • Фотокопија уговора о доживотном издржавању
 • Фотокопија уговора о поклону
 • Фотокопија уговора о продаји
 • Фотокопија пресуде о разводу брака

Услуге:

Услуге социјалне заштите подељене су у следеће групе:

 1. услуге процене и планирања – процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља, хранитеља и усвојитеља; израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова;
 2. дневне услуге у заједници – дневни боравак; помоћ у кући; свратиште, лични пратилац и друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу;
 3. услуге подршке за самосталан живот – становање уз подршку; персонална асистенција; обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву;
 4. саветодавно-терапијске и социјално – едукативне услуге – интензивне услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС телефони; активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности;
 5. услуге смештаја – смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије; домски смештај; смештај у прихватилиште, мале домске заједнице, предах и друге врсте смештаја.