Центар за социјални рад општине Ириг

Рад Центра за социјални рад општине Ириг су омогућили

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Општина Ириг

Услуге Центра за социјални рад општине Ириг су бесплатне и доступне за све грађане општине Ириг

Радно време ЦСР је од 07:00-14:30 часова

О нама

Центар за социјални рад општине Ириг је основан одлуком Скупштине Општине Ириг на седници одржаној 14.06.2010. године, а са радом је почео 01.01.2011. године.

Основни подаци о државном органу Центру за социјални рад општине Ириг: Матични број-08919569, ПИБ 106742209, шифра делатности 8899-остала социјална заштита без смештаја

Центар за социјални рад општине Ириг је постојао у оквиру Центра за социјални рад за општине Рума и Ириг од 09.07.1993. године.

Као установа социјалне заштите и као орган старатељства врши јавна овлашћења и обезбеђује остваривања права од општег интереса и обавља послове које су му стављене у надлежност.

Центру је дат на коришћење општински аутомобил, ФИАТ Пунто који је обезбеђен у Пројекту „Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ а који је финансирала ЕУ.

  • Социјална заштита

    је организована друштвена делатност, од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву како појединца тако и породица, као и спречавање настајања и отклањања последица социјалне искључености.

  • Центар за социјални рад одлучује

    о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, АП Војводина и локална самоуправа и врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона.

  • Локалне услуге социјалне заштите

    су организоване активности на пружању помоћи и подршке грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно, очувања квалитета живота, отклањања и ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот.

У складу са Законом о општем управом поступку, грађани се Центру обраћају усменим и писаним захтевима. У случају писаног захтева исти се предаје у пријемну канцеларију Центра, захтев прима дежурни стручни радник, који помаже, по потреби, странци у састављању захтева и пружа прве корисне информације о евентуалном остваривању неког од права. Након примљеног захтева формира се досије корисника и путем интерне доставне књиге захтев задужује водитељ случаја. Водитељ случаја ради план рада на случају, организује излазак на лице места ради утврђивања свих релевантних чињеница и по завршеном поступку правним актом ( закључак по ЗУП-у, решење...) одлучује се о поднетом захтеву. Рокови за одлучивање по захтеву су такође у складу са ЗУП-ом 30 односно 60 дана, а жалбе на донете правне акте Центра се у року од 15 дана од дана пријема акта, преко Центра, упућују Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, као другостепеном органу.

Организациона шема

У складу са решењем Министарства рада и запошљавања, Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту број: 112-01-32/2011-09 утврђен је број стручних и других радника чији се рад финансира из републичког буџета. На пословима јавних овлашћења у Центру за социјални рад Општине Ириг ради укупно 7 радника и то: директор – 1; послови социјалног рада – 3; управно-правни послови – 1; административно-финансијски послови – 1; технички послови и послови плана и анализе– 1. На пословима локалне самоуправе је примљен један стручни радник од 2013. године– педагог.

Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања уважило је захтев за пријем у радни однос на неодређено време, односно, попуњавање једог радног места - директора, од 16.06.2017. године.

Финансирање зарада четири радника и то: три радника на пословима социјалног рада и једног радника на управно-правним пословима, врши се из буџета општине Ириг, а финансирање директора, једног радника на пословима социјалног рада, једног радника на административно-финансијским пословима и једног радника на техничким пословима и пословима плана и анализе, из буџета Републике Србије.

 

Сарадници:

Национална служба за запошљавање

КОМОРА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Покрајински завод за социјалну заштиту

Републички завод за социјалну заштиту

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

корисници

Листа корисника центра за социјални рад са облицима и мерама заштите.

АКТУЕЛНОСТИ

Пишите нам