О нама

Центар за социјални рад општине Ириг је основан одлуком Скупштине Општине Ириг на седници одржаној 14.06.2010.године, а са радом је почео 01.01.2011. године.

Oрганизована друштвена делатност, од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву како појединца тако и породица, као и спречавање настајања и отклањања последица социјалне искључености.

Oстваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, АП Војводина и локална самоуправа и врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона.

су организоване активности на пружању помоћи и подршке грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно, очувања квалитета живота, отклањања и ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот.

Центар за социјални рад општине Ириг је постојао у оквиру Центра за социјални рад за општине Рума и Ириг од 09.07.1993. године.
Као установа социјалне заштите и као орган старатељства, врши јавна овлашћења и обезбеђује остваривања права од општег интереса, и обавља послове које су му стављене у надлежност.
Центру је дат на коришћење општински аутомобил, ФИАТ Пунто који је обезбеђен у Пројекту „Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ а који је финансирала ЕУ.

Предходна wеб презентација центра била је финансирана од стране европске уније. Тренутна верзија сајта заснована је на пријатељству. 🙂

У складу са решењем Министарства рада и запошљавања, Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту број: 112-01-32/2011-09 утврђен је број стручних и других радника чији се рад финансира из републичког буџета. На пословима јавних овлашћења у Центру за социјални рад Општине Ириг ради укупно 7 радника и то:
  • директор – 1;
  • послови социјалног рада – 3;
  • управно-правни послови – 1;
  • административно-финансијски послови – 1;
  • технички послови и послови плана и анализе– 1.
Донето решење општинског већа општине Ириг о финансирању зараде једног водитеља случаја 30.05.2013. године.
Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања уважило је захтев за пријем у радни однос на неодређено време, односно, попуњавање једог радног места – директора, од 16.06.2017. године.
Финансирање зарада три радника и то: два радника на пословима социјалног рада и једног радника на управно-правним пословима, врши се из буџета јединице локалне самоуправе – Општине Ириг. Док се из буџета Републике Србије финансира зарада за: директора, супервизора, шефа рачуноводства и референта за правне, кадровске и административне послове – административни радник.

Како радимо:

У складу са Законом о општем управом поступку, грађани се Центру обраћају усменим и писаним захтевима. У случају писаног захтева исти се предаје у пријемну канцеларију Центра, захтев прима дежурни стручни радник, који помаже, по потреби, странци у састављању захтева и пружа прве корисне информације о евентуалном остваривању неког од права. Након примљеног захтева формира се досије корисника и путем интерне доставне књиге захтев задужује водитељ случаја. Водитељ случаја ради план рада на случају, организује излазак на лице места ради утврђивања свих релевантних чињеница и по завршеном поступку правним актом ( закључак по ЗУП-у, решење…) одлучује се о поднетом захтеву. Рокови за одлучивање по захтеву су такође у складу са ЗУП-ом 30 односно 60 дана, а жалбе на донете правне акте Центра се у року од 15 дана од дана пријема акта, преко Центра, упућују Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, као другостепеном органу.