Home » Делокруг рада » Права

Права

Сва права центра

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђене Законом о социјалној заштити.
 • Попуњен захтев – добија се у Центру или га преузмите овде у пдф формату
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о имовном стању за све чланове породице из места рођења и места пребивалишта (Пореска управа и Катастар)
 • За незапослена лица, уверење да су уредно пријављени Националној служби за запошљавање
 • За запослена лица, потврда о висини примања по основу радног односа или по основу обављања приватне делатности, односно, висина примања за последња 3 месеца у ком је поднет захтев
 • За децу која похађају средњу школу, потврда из школе да су на редовном школовању
 • Уверење Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да није корисник пензије по било ком основу, а ако је пензионер, потврду фонда о висини примања за последњ а 3 месеца од месеца у ком се подноси захтев
 • Пресуда о разводу брака и висина утврђене обавезе издржавања
 • Фотрокопије личне карте

 • Попуњен захтев – добија се у Центру
 • Уверење о имовном стању за све чланове породице из места рођења и места пребивалишта (Пореска управа и Катастар)
 • За незапослена лица, уверење да су уредно пријављени Националној служби за запошљавање
 • Остала лична документације уколико је дошло до измене
Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Потреба за помоћи и негом утврђује се на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању.
 • Писани захтев – добија се у Центру
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопија извода из Матичне књиге рођених или венчаних
 • Уколико је лице рођено ван територије Србије – уверење о држављанству
 • Уверење Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да подносилац захтева не прима пензију
 • Фотокопија здравствене књижице
 • Предлог за вештачење лекара опште праксе
 • Оригинали или оверена фотокопија медицинске документације
Новчана накнада разлике до износа увећаног додатака за помоћ и негу другог лица због телесног оштећења
Право на увећан додатак за негу и помоћ другог лица имају лица која су право на додатак за помоћ и негу другог лица остварила по прописима социјалне заштите или по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и код којих је утврђено 100% телесно оштећење по једном основу.


Потребна документација:

 • Лична карта
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о држављанству
 • Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о утврђивању права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
 • Решење Републичког фонда за пензијско и инвлидско осигурање о утврђивању телесног оштећења
Старатељство је облик заштите који обухвата старање о личности, заступање, прибављање средстава за издржавање, управљање и располагање имовином.
 • Захтев
 • Фотокопија личне карте
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Лекарско уверење о здравственом стању
 • Уверење да особа није потпуно или делимично лишена пословне способности (Основни суд)
 • Уверење да особа није осуђивана на кривична дела
 • Уверење да особа није потпуно или делимично лишена родитељског права
 • Уверење да се против особе не води истрага (Основни суд)
 • Доказ о запослењу (претходна 3 месеца)
 • Пореско уверење
 • Уверење Центра за социјални рад да лице није на евиденцији лица под старатељством
 • Фотокопије личних карата (за потенцијалног старатеља и за лице коме ће бити постављен привремени старатељ)
 • Извод из матичне књиге рођених (за потенцијалног старатеља)
 • Уверење о здравственом стању (за потенцијалног старатеља) (Дом здравља)
 • Уверење да лице није осуђивано (за потенцијалног старатеља) (МУП)
 • Уверење да лице није лишено родитељског права (за потенцијалног старатеља) (Суд)
 • Последњи чек од пензије
 • Здравствена документација (за лице коме ће бити постављен старатељ)
 • Пореско уверење (за лице коме ће бити постављен старатељ)
 • Фотокопија личне карте
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је супружник преминуо, извод из матичне књиге умрлих)
 • Уверење о држављанству
 • Чекови од пензије, туђе неге и помоћи, телесног оштећења, инвалиднине
 • Уверење о приходима од пољопривреде из општине
 • Уверење о имовном стању
 • Налази неуропсихијатра, отпусне листе из болнице и ранији налази о болести
 • Решење о категоризацији за лица ометена у менталном развоју
 • Уговор о доживотном издржавању, поклону, закупу – издавању непокретности
Потребна документација приликом подношења захтева за располагањем имовином малолетног лица:
 • Молба ( навести разлоге продаје и намену тако добијених средстава )
 • Фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете
 • Фотокопија личних карти родитеља
 • Потврда о власништву над имовином ( ако је имовина стечена наслеђем, решење – фотокопија о оставинском поступку )
 • Предуговор о продаји имовине
 • Предуговор о куповини имовине
 • Ако су родитељи разведени, пресуда о разводу брака
Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у којој усвојитељи преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину родитељског права.
 • Писани захтев – добија се у Центру
 • Фотокопија личне карте
 • Извод из Матичне књиге рођених
 • Извод из Матичне књиге венчаних (уколико брачни пар подноси захтев)
 • Уверење о држављанству
 • Уверење о пословној способности
 • Уверење да лице није под истрагом
 • Уверење да лице није осуђивано
 • Уверење о имовном стању
 • Уверење о приходима (за запослене)
 • Уверење да се лице налази на евиденцији Завода за тржиште рада (за незапослене)
 • Лекарско уверење
 • Доказ да лице није лишено родитељског права
Центар за социјални рад издаје уверење да се мајка непосредно брине о детету за које је поднет захтев и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења, а у складу са законом о финансијској подршци породици са децом. Уверење се издаје ради доказивања наведених чињеница код надлежне градске управе у поступку остваривања права на родитељски додатак мајке.

Није потребно приложити документацију, (документацију нам доставља Општина Ириг), већ дати електронску проверу о вршењу родитељског права у просторијама Центра.

Породични смештај је услуга која се пружа деци и младима али и одраслим и старим особама. Пружањем услуге породичног смештаја деци и младима се привремено, обезбеђује нега, заштита и услови за оптималан развој у породичном окружењу. Породични смештај за децу и младе обухвата и припрему за повратак родитељима, други стални животни аранжман и припрему за самосталан живот. Породичним смештајем одраслим и старијим особама омогућава се одржавање или побољшање квалитета живота.
 • Писани захтев – добија се у Центру
 • Фотокопија личне карте
 • Лекарско уверење
 • Уверење да лице није под истрагом
 • Уверење да лице није лишено родитељског права
 • Уверење да лице није лишено пословне способности
 • Потврда о висини прихода
 • Доказ о имовини (уверење из катастра и имовински лист)

Потребна докуметација:

 • Писани захтев – добија се у Центру
 • Уплаћне таксе – приложити скениране таксе

Потребна документација:

 • Изјава да без принуде, присиле лице жели да буде смештено у установу
 • Фотокопија личне карте (2 примерка)
 • Фотокопија извода из Матичне књиге рођених (2 примерка)/ фотокопија извода из Матичне књиге венчаних (2 примерка)
 • Пореско уверење из места рођења и места становања (2 примерка)
 • Уверење о држављанству
 • Уверење из Катастра/ лист непокретности
 • Чек од пензије (последњи чек и једна фотокопија или други доказ о примањима)
 • Доказ о примањима сродника (квартално или последња исплата)
 • Фотокопија личне карте за сроднике који плаћају смештај и њихове изјаве
 • Уверење о здравственом стањуинтернистички и пулмолошки налази (оригинал и једна копија)
 • Налаз неуропсихијатра (оригинал и једна копија)
 • Лекарско уверење да не болује од заразних болести ( лабораторијски налази)
 • Фотокопија извода из матичне књиге умрлих за брачног друга
 • Фотокопија здравствене књижице (2 примерка)
 • Фотокопија уговора о откупу или коришћењу стана
 • Фотокопија уговора о доживотном издржавању
 • Фотокопија уговора о поклону
 • Фотокопија уговора о продаји
 • Фотокопија пресуде о разводу брака
Име детета одређује орган старатељства ако родитељи нису живи, ако нису познати, ако у законом одређеном року нису одредили име детету, ако не могу да постигну споразум о имену детета, односно ако су одредили погрдно име, име којим се вређа морал или име које је у супротности са обичајима и схватањима средине. Презиме детета одређује орган старатељства ако родитељи нису живи, ако нису познати, односно ако не могу да постигну споразум о презимену детета.
Превентивни надзор над вршењем родитељског права обавља орган старатељства када доноси одлуке којима омогућава родитељима да врше родитељско право, а које су му стављење у надлежност овим законом.
Корективни надзор над вршењем родитељског права обавља орган старатељства када доноси одлуке којима исправља родитеље у вршењу родитељског права. У обављању корективног надзора орган старатељства доноси одлуке којима: упозорава родитеље на недостатке у вршењу родитељског права; упућује родитеље на разговор у породично саветовалиште или у установу специјализовану за посредовање у породичним односима; захтева од родитеља да положи рачун о управљању имовином детета.

Информативни систем eЗУП

eЗУП је имплементиран 2018. године – информатички алат који омогућава електронско прибављање и уступање података о чињеницама које се налазе у службеним евиденцијама а које су неопходне у управном поступку. Корисници нису у обавези да достављају документацију већ стручни радници уз предходно добијену сагласност корисника, приступом апликацији eЗУП, потражују документацију по службеној дужности.