Центар за социјални рад општине Ириг

Услуге Центра за социјални рад општине Ириг су бесплатне и доступне за све грађане општине Ириг


Радно време ЦСР је од 07:00-14:30 часова


СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА је организована друштвена делатност, од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву како појединца тако и породица, као и спречавање настајања и отклањања последица социјалне искључености.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОДЛУЧУЈЕ о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, АП Војводина и локална самоуправа и врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона. ЛОКАЛНЕ

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ су организоване активности на пружању помоћи и подршке грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно, очувања квалитета живота, отклањања и ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот.

Сарадници:

Национална служба за запошљавање
КОМОРА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА