Home » Прописи » Закони и прописи

Закони и прописи

Делокруг рада Центра регулисан је следећим прописима и правним актима

 • Споразум о сарадњи интерсекторског тима за борбу против насиља у породици i злостављања i занемаривања деце за територију општине Ириг;
 • Закон о јавним службама («Службени гласник РС» број 42/91); 
 • Закон о општем управном поступку ( «Службени лист СРЈ» број 33/97);
 • Закон о ванпарничном поступку («Службени гласник СРС» број 25/82, 48/88,46/95, 55/14);
 • Закон о раду («Службени гласник РС» број 24/05, 61/05,75/14 ……);
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службенигласник РС» број 120/04,104/09);
 • Закон о безбедности и здрављу на раду («Сл. гласник РС» број 101/05);
 • Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС» број16/02, 115/05,107/09);
 • Закон о јавним набавкама (« Службени гласник РС» број 124/12);
 • Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника у социјалној заштити(«Службени гласник РС» број 36/93);
 • Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима («Службенигласник РС» број 56/05);
 • Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици ( «Службени гласник РС» број 56/05);
 • Правилник о програму припреме за усвојење («Службени гласник РС» број60/05);
 • Правилник о начину вођења јединственог личног регистра усвојења и о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци («Службени гласник РС» број63/05);
 • Правилник о програму припреме за хранитељство и Правилник о начину вођења евиденције и документације о хранитељству ( «Службени гласник РС» број 67/05);
 • Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима («»Службени гласник РС» број 97/05);
 • Правилник о ближим условима за заснивање хранитељства ( «Службенигласник РС» број 102/05);
 • Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама социјалне заштите («Службени гласник РС» број 63/93);
 • Правилник о хранитељству (“Службени гласник РС” број 36/08 );
 • Правилник о социјалној помоћи за лица која траже азил (“Службени гласникРС” број 44/08);
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад (“Службенигласник РС” број 92/08);
 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службенигласник РС» број 80/92);
 • Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Службенигласник РС» број 10/93);
 • Правилник о лиценцирању стручних радника  у социјалној заштити;