Home » Прописи » Интерна документа

Интерна документа

Списак интерне документације којом је регулисан рад Центра

 • Статут Центра за социјални рад општине Ириг , из 2011. године
 • Правилник о канцеларијском и архивском пословању, из 2012. године
 • Правилник о радној дисциплини, из 2012. године
 • Правилник о организацији буџетског рачуноводства у ЦСР Ириг, из 2012. године
 • Правилник о коришћењу службених возила и обавези вођења евиденције пређене километраже по путним налозима, из 2012. године
 • Пословник о раду Управног одбора, из 2013. године
 • Правилник о раду, из 2015. године
 • Интерни план и процедуре поступања у односу на запослене и кориснике у случају инцидентних догађаја у Центру за социјални рад општине Ириг, из 2017. године
 • Интерни правилник о стручном усавршавању и оспособљавању радника Центра за социјални рад општине Ириг, из 2017. године
 • Правилник о унутрашњој организацији са описом послова и систематизацијом радних места, фебруар 2018.године
 • Споразум о сарадњи интерсекторског тима за борбу против насиља у породици и злостављања и занемаривања деце за територију општине Ириг, из 2019. године
 • Инструкције у раду Центра за социјални рад општине Ириг, интерне процедуре и кућни ред из 2019.године.
 • План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести Covid-19, изазван вирусом SARS- Cov-2, из 2020. године
 • Правилник о заштити података личности у Центру за социјални рад општине Ириг, јануар 2021. године
 • Правилник о безбедности и здравља на раду, из 2021. године
 • Правила заштите од пожара, из 2021. године
 • Акт о процени ризика, из 2021. године
 • План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести Covid-19, изазван вирусом SARS- CoV-2, из 2020. године
 • Правилник о заштити података личности у центру за социјални рад општине Ириг, јануар 2021. године
 • Правилник о безбедности и здравља на раду, из 2021. године
 • Правила заштите од пожара, из 2021. године
 • Акт о процени ризика, из 2021. године
 • Информатор о раду из 2021. године
 • План и програм рада за 2021. годину
 • Наративни извештај о раду ЦСР за 2020 годину.