Home » Делокруг рада » Корисници

Корисници

Листа корисника центра за социјални рад са облицима и мерама заштите

1. Деца чија су оба родитеља умрла, непознатих родитеља, деца напуштена од родитеља и деца лишена родитељског права
Облици и мере заштите:
• старатељство
• усвојење
• једнократне новчане помоћи

2. Злостављана деца
Облици и мере заштите:
• интервенција
• дијагностика
• покретање кривичног поступка
• учествовање у прикупљању потребних података за истрагу
• смештај у прихватилиште, установу социјалне заштите или хранитељску породицу
• саветодавно терапијски рад са ненасилним родитељем

3. Социјално и материјално угрожена деца
Облици и мере заштите:
• материјално обезбеђење породице
• једнократне новчане помоћи смештај у установу социјалне заштите
• смештај у хранитељску породицу

4. Деца родитеља спречених да врше родитељску дужност
Облици и мере заштите:
• привремено старатељство
• смештај у хранитељску или сродничку породицу
• смештај у установу социјалне заштите

1. Деца са асоцијалним понашањем
2. Деца вршиоци кривичних дела и прекршаја испод 14 година
3. Деца вршиоци кривичних дела и прекршаја преко 14 година и млађа пунолетна лица


Облици и мере заштите:
Спровођење и праћење: васпитних налога:
1) поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на неки други начин отклониле, у целини или делимично, штетне последице дела;
2) редовно похађање школе или редовно одлажење на посао;
3) укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја;
4) подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зависности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога;
5) укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или саветовалишту.


и васпитних мера:
1) мере упозорења и усмеравања: судски укор и посебне обавезе;
2) мере појачаног надзора: појачан надзор од стране родитеља, усвојиоца или стараоца, појачан надзор у другој породици, појачан надзор од стране органа старатељства, појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање и образовање малолетника;
3) заводске мере: упућивање у васпитну установу, упућивање у васпитно-поправни дом, упућивање у посебну установу за лечење и оспособљавање.

Ову категорију чине:
1. Одрасла лица са асоцијалним понашањем
2. Одрасли алкохоличари и наркомани за које је могуће обезбедити смештај у установу социјалне заштите након лечења или других мера и услуга.

1. Одрасла лица са оштећеним видом и слухом, ментално недовољно развијена одрасла лица, душевно оболела одрасла лица, ментално недовољно развијена и инвалидна одрасла лица


Облици и мере заштите:
• старатељство
• додатак за туђу негу и помоћ
• смештај у установу социјалне заштите
• новчана социјална помоћ
• једнократне помоћи у новцу

Облици и мере заштите:
• материјално обезбеђење породице
• једнократне помоћи у новцу

Ову категорију чине:
1. Остарела лица без породичног старања
2. Остарела лица без средстава за живот
3. Остарела, теже хронично оболела и инвалидна лица
4. Остарела лица са породичним проблемима
5. Остала остарела лица којима се поставља привремени старатељ

Облици и мере заштите:
• смештај у установу социјалне заштите
• кућна нега и помоћ у кући
• додатак за туђу негу и помоћ
• старатељство-стално или привремено
• материјално обезбеђење породице
• једнократне помоћи

Облици и мере заштите:
• Породични проблеми
По захтеву суда регулисање виђања деце и родитеља којем дете није поверено, посредовање, заступање деце у поступку поделе имовине
• Насиље у породици
Издвајање из породице и смештај у адекватну установу, саветодавно-терапијски рад са ненасилним члановима породице
1. Лица која су хранитељи
Процена подобности и обука заинтересованих лица за хранитељство.