Home » Актуелности » ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ ИНТЕРСЕКТОРСКОГ ТИМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ ИНТЕРСЕКТОРСКОГ ТИМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Значајно је успоставити континуирану  сарадњу између институција које су носиоци система заштите ради успостављања ефикасног система заштите жртава насиља у партнерском односу и у породици. То подразумева сарадњу између установа социјалне заштите, посебно центара за социјални рад, полиције, тужилаштва, истражних судова и здравствених установа. У систем заштите потребно је укључити и удружења грађана која по свом програму имају активности везане за услуге жртвама насиља. Осигурање безбедности и заштита права жртве, као и заустављање насиља превасходно су улога полиције и јавног тужилаштва, одмах по добијању информације од грађана, установа, органа и организација о постојању насиља у породици. Друге службе, (социјалне, здравствене, образовне установе и сл.) пружају пордшку жртвама, обезбеђују опоравак и предуслове за продуктиван живот без насиља.

Циљ  заједничког деловања институција и организација је постизање нулте толеранције према насиљу над женама.

Закључење споразума о сарадњи

 Центар за социјални рад је у року од једне године од дана усвајања Посебног протокола приступио склапању Споразума о сарадњи за територију општине Ириг, а сада је у току израда Споразума о сарадњи интерсекторског тима за борбу против насиља у породици и злостављања и занемаривања деце за територију општине Ириг, који ће бити усклађен са новом законском регулативом.

Препознавање и пријављивање насиља над женама у породици и у партнерским односима

Заштита од насиља у породици почиње препознавањем насиља. Право је и дужност сваког да пријави насиље у породици. Лице које има сазнања о извршеном кривичном делу насиља у породици дужно је да поднесе кривичну пријаву надлежним институцијама и органима. Према службеним подацима, у највећем броју случајева насиље у породици пријављује жена жртва насиља, а потом службена лица из полиције, стручни радници центара за социјални рад и лица ангажована у организацијама цивилног друштва, као и здравствени радници. Потребно је обезбедити да жртва насиља добије сву потребну подршку како би се охрабрила да прихвати помоћ и предузме кораке за осигурање безбедности. У Центру за социјални рад стручни радници се труде да изграде однос поверења и недвосмислено указују да је насиље неприхватљив облик понашања, те да је одговорност за насиље увек на насилнику, а не на жртви. Центар за социјални рад обезбеђује информације о поступцима, процедурама и њиховим исходима, као и о приступачним ресурсима за помоћ и подршку жртви и другим угроженим члановима породице.

Грађанство би требало да зна да су насиљу над женама у породици изложена деца или други нарочито осетљиви чланови породице (стари, особе са инвалидитетом).

Насиље над женама у породици и у партнерским односима се пријављује полицији и јавном тужилаштву, у складу са законом. У договору са жртвом, Центар за социјални рад често контактира одговарајуће службе у циљу обезбеђивања адекватне помоћи и сачињава са жртвом насиља сигурносни план.

Полиција ће у свим случајевима у којима постоје основи сумње да је извршено кривично дело насиље у породици, обавестити надлежног тужиоца и доставити извештај о догађају или кривичну пријаву против осумњиченог, у складу са одредбама Законика о кривичном поступку. Основаност кривичне пријаве цени искључиво јавни тужилац.

Активна улога Центра за социјални рад у поступцима кривичноправне и грађанскоправне заштите од насиља у породици и партнерским односима

Свака жртва насиља у породици или жена жртва насиља у партнерским односима има право да буде заштићена, да се насиље одмах прекине, а да се према насилнику предузму и грађанскоправне мере заштите од насиља у породици у складу са одредбама Породичног закона.

 ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ:

Жене позивом на број Центра за социјални рад општине Ириг (022/2462-750) имају могућност да разговарају са стручним радницама те да договоре долазак у Центар као или да добију неку другу услугу која доприноси изласку из насиља, опоравку или решавању неког од проблема који прати насиље.

Стручне раднице Центра за социјални рад општине Ириг континуирано женама пружају професионалну подршку и дају информације о могућностима за излазак из ситуације насиља. Упознају их са правима која се односе на здравствену, социјалну и правну заштиту, као и процедурама које предузимају институције и организације које се баве превенцијом и заштитом од насиља.