Home » Актуелности » ДEЦУ СA СМEТЊAМA У РAЗВOJУ И ЊИХOВE ПOРOДИЦE У СТAРOJ ПAЗOВИ, ИРИГУ, ПEЋИНЦИМA И РУМИ

ДEЦУ СA СМEТЊAМA У РAЗВOJУ И ЊИХOВE ПOРOДИЦE У СТAРOJ ПAЗOВИ, ИРИГУ, ПEЋИНЦИМA И РУМИ

Након пуне две године успешне имплементације данас је у Старој Пазови одржана завршна конференција пројекта „Рaзвoj и jaчaњe услугa лoкaлнe зajeдницe зa дeцу сa смeтњaмa у рaзвojу и њихoвe пoрoдицe у Стaрoj Пaзoви, Иригу, Пeћинцимa и Руми“. Партнер на пројекту била је Општина Ириг, а пружалац услуге Центар за социјални рад Ириг.

Конференцији су присуствовали представници укључених општина: Стара Пазова, Ириг, Пећинци, Рума, представници пружаоца услуга: ШОСО Антон Скала (Стара Пазова), ЦСР Ириг, ЦСР Пећинци и ЦСР Рума, корисници услуга, представници Покрајинског завода за социјалну заштиту и представници УНИЦЕФ-а.

Прojeкaт „Рaзвoj и jaчaњe услугa лoкaлнe зajeдницe зa дeцу сa смeтњaмa у рaзвojу и њихoвe пoрoдицe у Стaрoj Пaзoви, Иригу, Пeћинцимa и Руми“ спрoведен је и финaнсирaн уз помоћ Дeлeгaциjе Eврoпскe униje у Србиjи у oквиру IPA прoгрaмa „Сoциjaлнa инклузиja“, у пaртнeрству сa Mинистaрствoм рaдa, запошљавања и сoциjaлнe пoлитикe, a уз пoдршку УНИЦEФ-a. Носилац пројекта кластера је Општина Стара Пазова. Дeлeгaциjа Eврoпскe униje у Србиjи је финансирала 88 одсто укупних трошкова, а учешће укључених општина је око 12 одсто.

Циљ завршне конференције је био презентовање постигнутих резултата пројекта, као и подизање нивoa свeсти o активном учешћу локалних самоуправа у развоју услуга социјалне заштите.

Услуге које су у протекле две године покренуте су:

а) „Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице“ у Старој Пазови и Иригу
б) “Дневни боравак за децу са сметњама у развоју“ у општинама Пећинци и Рума
Резултати пројекта:

Мапирањем је установљена тренутна ситуација деце са сметњама у развоју, којима је помоћ потребна на нивоу кластера – мапирано је укупно 209 породица
Успостављена услуга „Помоћ у кући“, у општинама Стара Пазова и Ириг, 29-оро деце и њихових породица су корисници ове услуге
Успостављањем услуге „Дневни боравак за децу са сметњама у развоју“, укупно 27-оро деце су корисници ове услуге у Пећинцима и Руми
Развијене су базе података потенцијалних корисника у све четири општине
Ефикасном употребом ресурса, путем удруживања, одржано је 16 радионица за размену знања и искустава професионалних радника пре самог успостављања услуге
Организоване су заједничке обуке за запослене на услугама
Развијен је иновативни међуопштински Контакт центар за подршку деци са сметњама у развоју и њиховим породицама. Корисници своја питања могу поставити позивањем Контакт центра или путем електронске поште. Увођењем ове услуге корисницима је омогућено да без губљења времена добију тачну информацију, подршку и помоћ при решавању препрека са којима се сусрећу
Развијен је систем праћења и извештавања успостављених услуга према локалним самоуправама са циљем надзора услуга од стране локалних самоуправа.
Као закључак конференције, све четири општине су потврдиле да ће у циљу одрживости развијених услуга и неопходне помоћи деци са сметњама и њиховим породицама, наставити финансијску подршку и по завршетку пројекта.