Home » Актуелности » ПО­ДР­ШКА ДЕ­ЦИ СА СМЕТ­ЊА­МА У РАЗ­ВО­ЈУ

ПО­ДР­ШКА ДЕ­ЦИ СА СМЕТ­ЊА­МА У РАЗ­ВО­ЈУ

У окви­ру про­гра­ма “Со­ци­јал­не ин­клу­зи­је” ИПА 2008. ко­ји фи­нан­си­ра Де­ле­га­ци­ја Европ­ске уни­је у Ср­би­ји у парт­нер­ству са Ми­ни­стар­ством ра­да и со­ци­јал­не по­ли­ти­ке уз по­др­шку УНИ­ЦЕФ-а и дру­гих ор­га­ни­за­ци­ја укљу­че­них у про­је­кат, 17. ок­то­бра у Ста­рој Па­зо­ви одр­жа­на је пре­зен­та­ци­ја про­јек­та “Раз­вој и ја­ча­ње услу­га ло­кал­не за­јед­ни­це за де­цу са смет­ња­ма у раз­во­ју и њи­хо­ве по­ро­ди­це” чи­ји је но­си­лац оп­шти­на Ста­ра Па­зо­ва, а ко­ри­сни­ци оп­шти­не Ириг, Ру­ма и Пе­ћин­ци. Про­је­кат ће тра­ја­ти две го­ди­не, по­чев од 1. ју­ла 2011. до 30. ју­на 2013. го­ди­не. Ње­гов основ­ни циљ је про­ши­ри­ва­ње по­ну­да услу­га со­ци­јал­не за­шти­те де­це са смет­ња­ма у раз­во­ју и њи­хо­ве по­ро­ди­це. Со­ци­јал­на ин­клу­зи­ја је укљу­чи­ва­ње у дру­штво де­це са смет­ња­ма у раз­во­ју ко­је под­ра­зу­ме­ва при­ла­го­ђе­но­сти и ра­зно­вр­сно­сти по­др­шке дру­штва у скла­ду с по­тре­ба­ма ко­је ова де­ца има­ју. За раз­ли­ку од ста­рог ме­ди­цин­ског мо­де­ла, ре­че­но је на пре­зен­та­ци­ји, ко­ји је ову де­цу ста­вљао у по­ло­жај ко­ри­сни­ка со­ци­јал­них да­ва­ња, но­ви со­ци­јал­ни мо­дел пре­по­зна­је и по­др­жа­ва њи­хо­ве по­тен­ци­ја­ле, а од дру­штва тра­жи да ство­ри усло­ве у ко­ји­ма би они мо­гли да оства­ре свој мак­си­мум.
Кроз про­је­кат “Раз­вој и ја­ча­ње услу­га ло­кал­не за­јед­ни­це за де­цу са смет­ња­ма у раз­во­ју и њи­хо­ве по­ро­ди­це” пла­ни­ра­но је ус­по­ста­вља­ње две вр­сте услу­га и то: услу­ге не­ге и по­мо­ћи у ку­ћи у оп­шти­на­ма Ста­ра Па­зо­ва и Ириг и услу­ге днев­ног бо­рав­ка у оп­шти­на­ма Ру­ма и Пе­ћин­ци. Про­је­кат у Ста­рој Па­зо­ви ре­а­ли­зо­ва­ће ШО­СО “Ан­тон Ска­ла”.
Пред­сед­ник оп­шти­не Ста­ра Па­зо­ва ис­та­као је да се кроз ме­ђу­оп­штин­ску и ме­ђу­сек­тор­ску са­рад­њу у спро­во­ђе­њу и успостављању услу­га ства­ра­ју шан­се да сва­ко де­те са смет­ња­ма у раз­во­ју по­стиг­не нај­ви­ше што мо­же и по­ста­не рав­но­пра­ван члан дру­штва. Уве­рен да ће, као и све што се до са­да по овом пи­та­њу ов­де ра­ди­ло и овај про­је­кат да­ти ре­зул­та­те, пред­сед­ник Јо­вић се за­хва­лио ко­ле­га­ма из парт­нер­ских оп­шти­на и сви­ма ко­ји уче­ству­ју у про­јек­ту.
Овој пре­зен­та­ци­ји су при­су­ство­ва­ли ме­на­џер про­јек­та Та­ма­ра Ба­бић, Вла­ди­мир Пе­тро­вић, пред­сед­ник оп­шти­не Ириг, пред­сед­ник оп­шти­не Ру­ма Го­ран Ву­ко­вић, сер­вис ко­ор­ди­на­то­ри: ди­рек­тор­ка ШО­СО “Ан­тон Ска­ла” Та­ња То­до­ро­вић, ди­рек­тор Цен­тра за со­ци­јал­ни рад оп­шти­не Ириг Ми­лан Ба­бић, на­че­ни­ца дру­штве­них де­лат­но­сти оп­шти­не Пе­ћин­ци Дра­ги­ца Пет­ко­вић и ди­рек­тор­ка Цен­тра за со­ци­јал­ни рад оп­шти­не Ру­ма Да­ни­ца Је­ре­мић.