Home » Актуелности » СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ИРИГУ

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ИРИГУ

Ускоро се усељава зграда у Иригу намењена за социјално становање. Средства за изградњу зграде обезбедио је Комесаријат за избеглице  уз суфинансирање из Општинског буџета.

Зграда има три спрата и тринаест станова и намењена је социјално угроженим избеглим лицима. Дванаест станова је од 30-35 квадрата, док је један двособан од 60 квадрата намењен домаћину зграде.

Социјално становање у заштићеним условима је вид посебног облика социјалне заштите, који се организује на подручју општине Ириг, у објектима предвиђеним посебним актом.

Носилац права коришћења објекта овог облика становања је Општина Ириг, са свим правима и  обавезама које из тога проистичу.

Објектима намењеним за социјално становање у заштићеним условима управља Центар за социјални рад.

Све одлуке које се односе на одржавање објекта у надлежности су Центра за социјални рад, а трошкови инвестиционог одржавања објеката за социјално становање у заштићеним условима финансирају се из буџета општине Ириг.

Услуга  социјалног становања у заштићеним условима  се  обезбеђује  појединцу и породици у стању социјалне потребе, који немају решено питање становања и пружа се у наменски изграђеним објектима, без могућности откупа.

Кориснику социјалног становања у заштићеним условима обезбеђује се:

                       – становање у наменски изграђеним објектима;

                       – стручна подршка и одговарајући облици помоћи у самосталном живљењу.   

Корисници ове услуге су социјално угрожене избеглице и интерно расељена лица и породице смештене у неадекватном приватном смештају као и социјално угрожена лица и породице из локалне заједнице заинтересована за овај вид збрињавања и то:

1. социјално угрожена лица и породице која због физичких или менталних болести, хроничне болести или инвалидитета члана породице не могу да обезбеде услове за живот,

2. самохрани родитељи,

3. стара лица способна да живе самостално уз повремену подршку

         4. особе са инвалидитетом;

         5. друга лица по стручној процени Центра за социјални рад.

Корисници су и домаћин социјалног становања и чланови његове породице.

Сваки објекат за социјално становање у заштићеним условима има домаћина социјалног становања, којег бира и његов рад прати Центар за социјални рад општине Ириг.

Корисници својим средствима плаћају текуће трошкове боравка, утрошену струју, воду, грејање и комуналне услуге.